Zasady studiowania

ZASADY STUDIOWANIA

 

Zasady studiowania są uzupełnieniem Regulaminu Programu Szkoleniowego Fundacji Studium Psychologii Procesu. Obecnie obowiązują dwa regulaminy. Studentów, którzy rozpoczynają studia po 1 październiku 2017 r obowiązuje nowy regulamin. Stary regulamin jest aktualny dla studentów, którzy zaczęli studia przed 1 października 2017 i zdadzą egzaminy I Fazy nie później niż w sesji zimowej 2020/21.  

 

Istotne zmiany w nowym regulaminie

 

 1. Nowy regulamin zakłada podział II Fazy studiowania na dwa etapy A i B. Po ukończeniu etapu A II Fazy szkolenia studenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia terapii dla studentów SPP, warsztatów rozwojowych wliczanych do godzin studiowania oraz uczestniczenia w Komitetach Studiów.
 2. Po ukończeniu I Fazy Programu szkoleniowego SPP studenci otrzymują rekomendacje  PTPP uprawniające do rozpoczęcia szkoleniowej praktyki psychoterapeutycznej pod superwizją.  Student/ka uzyskuje status terapeuty w trakcie szkolenia i trafia na listę terapeutów PTPP.
 3. Nauka w Studium Psychologii Procesu kończy się po seminarium bramkowym.

Osoby, które nie przeszły seminarium bramkowego nie mają rekomendacji PTPP do prowadzenia samodzielnej  praktyki psychoterapeutycznej pod superwizją.

 

Zmiany dotyczące studentów, których obowiązuje stary regulamin:

 

 1. Studenci, których obowiązuje stary regulamin po wypełnieniu wymagań formalnych i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Studiów mogą przystąpić do seminarium bramkowego. Warunkiem jest zaliczenie wszystkich tematów obowiązujących w aktualnym programie szkolenia. Pozytywne przejście seminarium bramkowego kończy naukę w SPP i uprawnia do samodzielnej pracy terapeutycznej pod superwizją osoby uprawnionej przez PTPP.
 2. Studenci, których obowiązuje stary regulamin mają prawo do zaliczenia 30 godz zajęć rozwojowych ze studentem 2 Fazy do obowiązkowych godzin warsztatów fakultatywnych.
 3. Do godzin fakultatywnych studenci  mogą wliczyć procesy grupowe w ilości 20 godz
 4. Studentom, których obowiązuje stary regulamin zaleca się:

           - spotkania w peer-grupach 1 x w miesiącu

           - prowadzenie notatnika pracy własnej

 

Zmieniają się zasady dotyczące superwizji z osobami spoza kadry szkoły.  Zarówno superwizja grupowa jak i indywidualna powinna być prowadzona przez osoby z kadry szkoły lub osoby zaproszone przez Zarząd SPP . Można zgłosić się do Komitetu Studiów i Zarządu SPP z prośbą o możliwość odbycia określonej ilości godzin superwizji grupowej (maximum 15 godz) lub indywidualnej (maximum 15 godz) z wybraną osobą posiadającą uprawnienia superwizyjne spoza kadry szkoły i osób zaproszonych. Prośby takie będą rozpatrywane indywidualnie przez Komitet Studiów oraz Zarząd SPP.

 

Szczegółowe zasady dotyczące terapii własnej

 

1) Student/ka zobowiązany/a jest do odbycia 140 godzin terapii własnej, w tym 105 z osobą posiadającą dyplom w zakresie pracy procesem. Student/ka ma obowiązek do pracy z głównym terapeutą, co ma na celu zapewnienie ciągłości procesu terapeutycznego. Spośród obowiązujących 105 godzin terapii z dyplomowanym terapeutą 60 godzin sesji należy odbyć u głównego terapeuty. Główny terapeuta nie może być członkiem komitetu studiów, może być osobą nienależącą do kadry szkoły.

2) Maximum 15 godz. można odbyć pracując ze studentem II fazy pod superwizją dyplomowanego terapeuty.

3) Pozostałe 35 godzin można odbyć z certyfikowanym terapeutą reprezentującym inny kierunek psychoterapii  lub studentem Etapu B II Fazy programu szkoleniowego pracy z procesem (dla osób, które obowiązuje stary regulamin – studentem II Fazy).

 

Szczegółowe zasady dotyczące superwizji

 

1. Superwizję należy odbywać u superwizorów należących do kadry szkoły lub osób zaproszonych do prowadzenia superwizji przez Zarząd SPP. Można zgłosić się z prośbą o możliwość odbycia określonej ilości godzin superwizji grupowej lub indywidualnej z wybraną osobą posiadającą uprawnienia superwizyjne spoza kadry szkoły i osób zaproszonych. Prośby takie będą rozpatrywane indywidualnie przez Komitet Studiów oraz Zarząd SPP.

 

2. Student/ka zobowiązana jest do odbycia:

a) 150 godzin superwizji grupowej, w tym:

- minimum 135 godzin superwizji prowadzonej przez kadrę szkoły lub osoby zaproszone przez szkołę

- maximum 15 godzin osobą reprezentującą inny kierunek psychoterapii  lub dyplomowanego terapeutę psychologii procesu spoza szkoły,  posiadającymi uprawnienia superwizyjne (w odniesieniu do terapeutów reprezentujących inne kierunki konieczne jest przedstawienie kserokopii posiadanych przez superwizora dyplomów i certyfikatów - w przypadku uzyskania zgody należy złożyć je w Administracji) po akceptacji przez KS i Radę Studium.

 

b) 62 godzin superwizji indywidualnej, w tym:

- min 42 godziny z osobami należącymi do kadry szkoły lub zaproszonymi do współpracy ze szkołą przez Zarząd Studium.

- maximum 20 godzin można odbyć z dyplomowanym terapeutą psychologii procesu spoza szkoły,  posiadającymi uprawnienia superwizyjne 

- superwizja indywidualna obejmuje: minimum 46 godzin superwizji przypadków, minimum 10 godzin "prac na żywo" i minimum 6 godzin superwizji praktyk

 

3. Studenci II Fazy mogą w ramach programu swoich studiów pracować z klientami, pod warunkiem, że praca ta będzie kontrolowana przez dyplomowanego terapeutę psychologii procesu posiadającego uprawnienia superwizyjne. Nazwisko superwizora, z którego pomocy student aktualnie korzysta, musi być podane Administracji Studium.

Przynajmniej co piąta praca z klientem powinna podlegać superwizji, tak, aby cały proces terapeutyczny był pod kontrolą dyplomowanego terapeuty.

 

Superwizja własnej pracy terapeutycznej musi odbywać się regularnie dla obserwowania ciągłości długofalowej pracy terapeutycznej. Student/ka powinna superwizować każdego z klientów nie rzadziej niż po 5 kolejnych sesjach.  W czasie 1 godziny można superwizować więcej niż jednego klienta.

 

Praktyki

 

 1. Studenci są zobowiązani do odbycia po 120 godzin praktyk w trzech działach: psychiatria, psychosomatyka oraz trzeci dział w dowolnej instytucji zajmującej się pracą rozwojową lub pomocową z ludźmi.
 2. Praktyka psychiatryczna odbywa się w dwóch częściach, 60 godzin w I Fazie i 60 godzin w Fazie II Etap A.
 3. W I Fazie obowiązuje 1 godz superwizji praktyk.
 4. W II Fazie obowiązują po 2 godziny superwizji dotyczące każdego rodzaju praktyk.
 5. Po zakończeniu praktyk należy przedstawić superwizorowi pisemny raport, a następnie złożyć do Administracji pisemne potwierdzenie ich odbycia.

 

Procedura zaliczania prac pisemnych

 

 1. W programie studiów obowiązuje zaliczenie prac pisemnych tzn. sprawozdań z praktyk oraz studiów przypadku. Sprawozdania i studia przypadku należy pisać w oparciu o wytyczne, dostępne stronie FundacjiSPP, w zakładce materiały dla studentów.
 2. Zaliczenie odbywa się na podstawie akceptacji pracy przez superwizora/ superwizorkę. 
 3. Student/ka przygotowuje pracę zgodnie z wytycznymi; po uzgodnieniu z superwizorem/ką przesyła pracę do wglądu i umawia się na omówienie w ramach sesji superwizyjnej. 
 4. Zaliczenie powinno mieć formę wpisu w indeksie lub informacji mailowej. 
 5. Członkowie Komitetu Studiów moga prosić o przesłanie studiów przypadku do wglądu.

 

Komitety Studiów

 

1. Skład Komitetu Studiów:

    a. Komitet Studiów składa się z co najmniej 2 osób, z których jedna musi być dyplomowanym terapeutą pracy z procesem, druga może być studentem II Fazy. Taki     skład Komitetu Studiów obowiązuje zarówno w I i II Fazie studiowania

    b. Główny terapeuta nie może być członkiem Komitetu studiów

    c. Komitet Studiów stanowią członkowie PTPP lub nauczyciele pracy z procesem będący w kadrze szkoły

 

 2. Wybór Komitetu Studiów

Student/ka sam/a wybiera osoby do swojego Komitetu Studiów, biorąc pod uwagę rolę, jaką te osoby będą pełnić w trakcie studiowania. Jeżeli student/ka nie jest gotowa do dokonania wyboru, może poprosić Administrację o wylosowanie tymczasowego Komitetu Studiów. Po pierwszym roku studiowania ma obowiązek wybrać właściwy Komitet; w tym celu nie musi uzyskiwać specjalnej zgody na zmianę (patrz dalej) lecz informuje Administrację o swoim wyborze.

 

3. Rola Komitetu Studiów

Komitetu Studiów monitoruje rozwój osobisty i rozwój kompetencji zawodowych studenta/tki i wspolnie ze studentem/tką określa jego mocne strony, osiagnięcia oraz obszary do rozwoju.

Student/ka z członkami Komitetu Studiów ustala cele na kolejny rok i omawia po zakończeniu kolejnego okresu ich  realizacje.

 

4. Zakres działalności Komitetu Studiów

 

 • Komitet  Studiów podejmuje decyzję o zaliczeniu części zajęć odbytych w innych ośrodkach IAPOP.
 • Komitet podejmuje decyzję o  dopuszczeniu bądź nie studenta do egzaminów I  Fazy
 • Komitet Studiów wyraza zgode na odbycie suprewizji z superwizorem spoza kadry szkoły
 • Komitet Studiów podejmuje decyzję w sprawie zaliczenie części lub całości praktyk odbytych przez studenta przed rejestracją.
 • Komitet Studiów udziela rekomendacji do przejścia do etapu B II Fazy oraz o dopuszczeniu do seminarium bramkowego.
 • Komitet Studiów w porozumieniu z Zarządem Studium może zalecić  studentowi przepracowanie określonego problemu i  wyznaczyć  dodatkowe zadania szkoleniowe
 • Komitet Studiów może prosić o przesłanie krótkiego opisu dotyczącego aktualnego miejsca w studiowaniu i rozwoju własnym

 

5. Obowiązkiem studenta jest przygotowanie się do sesji komitetowych (m.innymi informowanie o postępach w rozwoju własnym w roli terapeuty, w tym w prowadzeniu notatnika,  swojej pracy w peer  grupach).

 

6. Przyszły członek Komitetu Studiów może podjąć decyzję o przystąpieniu do Komitetu Studiów na podstawie rozmowy lub płatnej sesji terapeutycznej z kandydatem.W ciągu roku należy odbyć co najmniej dwie sesje z każdym członkiem Komitetu, które są nie zaliczane jako godziny terapii.

W przypadku podejmowania decyzji przez Komitet Studiów zgoda Komitetu oznacza zgodę wszystkich dwóch członków Komitetu.

 

7. Zmiana Komitetu Studiów

    Student/ka ma prawo zmienić dowolną osobę w Komitecie Studiów, po uzyskaniu zgody tej osoby.

    Członek Komitetu w porozumieniu z druga osobą z Komitetu Studiów ma prawo odmówić ustąpienia z Komitetu Studiów jeżeli uważa, że chęć tej zmiany wiąże się z osobistym nieprzepracowanym problemem  studenta/tki, i zalecić indywidualną pracę nad tym problemem. Jeśli pomimo pracy indywidualnej student/ka w dalszym ciągu chce zrezygnować z członka Komitetu, obie strony są zobowiązane do odbycia 1-3 sesji relacyjnych z terapeutą, na którego zgadzają się obie strony. Sesje są opłacane przez studenta i wliczane w pulę obowiązkowych sesji terapeutycznych.

Jeżeli sesje nie przyniosą rozwiązania, decyzję podejmują członkowie Komitetu Studiów razem z zarządem szkoły. W przypadku rozbieżności zdań w  ramach Komitetu Studiów decydujący głos ma Rada Szkoły.

 

Możliwość ubiegania się o zaliczenie warsztatów „poza-procesowych” na podstawie zajęć odbytych na uczelniach lub w szkołach psychoterapii 

 1. Student/ka 1 Fazy w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach może ubiegać się o zaliczenie warsztatów „poza-procesowych” na podstawie zajęć i szkoleń odbytych gdzie indziej, o ile program tych szkoleń przekracza materiał przekazywany na warsztacie.
 2. Możliwość ubiegania się o zwolnienie dotyczy następujących warsztatów: „Psychopatologia”, „Problematyka osobowości, rozwoju i podstawy diagnozy psychologicznej”, jeden z warsztatów „Kierunki psychoterapii”.
 3. Osoba ubiegająca się o zwolnienie zgłasza się z tą sprawą do Komitetu Studiów. Obowiązkiem studenta/tki jest wykazać, że odbyte wcześniej szkolenia pokrywają program warsztatów. Komitet Studiów podejmuje decyzję w oparciu o szczegółową analizę konkretnego przypadku; może nie wyrazić zgody lub zalecić dodatkowe zadania (np. przedstawienie opisu odbytych zajęć).
 4. Procedura ubiegania się o zwolnienie musi być zakończona miesiąc przed zaplanowanym warsztatem. 

 

Sprawozdanie

Student jest zobowiązany do składania pisemnego sprawozdania z każdego roku studiów.

Sprawozdanie powinno zostać przesłane do administracji studiów oraz do każdego członka Komitetu Studiów.

Sprawozdanie do administracji studiów powinno zawierać liczbę i rodzaj odbytych zajęć oraz sesji terapii własnej (daty, nazwiska).

Student składa sprawozdanie roczne do 30 września danego roku.

Niedopełnienie obowiązku złożenia raportu automatycznie wydłuża konieczny okres studiowania danej Fazy o okres zalegania z raportem.

 

Informacje dotyczące egzaminów I Fazy

 

1.  Zasady ogólne

Egzaminy pierwszej fazy odbywają się podczas sesji egzaminacyjnych dwa razy w roku . Terminy sesji egzaminacyjnych są podawane minimum dwa miesiące wcześniej. Wówczas podawany jest termin zgłoszeń, który może się różnić w zależności od sesji, niemniej nie może być krótszy niż miesiąc.

Student/ka może zdawać egzaminy pierwszej fazy najwcześniej po dwóch latach od chwili rejestracji. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Komitetu Studiów okres ten może zostać skrócony.

Wymagania do wcześniejszego podchodzenia do Egzaminów I Fazy (dla osób szczególnie zaawansowanych w teorii i praktyce):

- Spełnienie wszystkich wymagań formalnych do Egzaminów (100% godzin)

- Rekomendacje Komitetu Studiów

- Podanie z uzasadnieniem do Rady Studium

Ostateczną decyzję w oparciu o powyższe dane podejmuje Rada Studium

W momencie zgłoszenia do egzaminów student/ tka musi mieć zrealizowane 2/3 wymaganych godzin terapeutycznych, szkoleniowych i superwizyjnych. Pozostałe godziny oraz praktyki muszą być zaliczone do momentu zgłaszania do ostatniej sesji egzaminacyjnej. Osoby realizujące program w dawnym trybie ( I faza 2 lata) muszą mieć w momencie zgłaszania do egzaminów zrealizowane 3/4 godzin terapeutycznych i szkoleniowych oraz określenie przez komitet studiów indywidualnych uzupełnień programowych. Pozostałe godziny oraz różnice programowe muszą być zaliczone do momentu zgłoszenia do ostatniej sesji egzaminacyjnej.

Przedmiot 1 i 2 musi być zdany na początku sesji. Zaliczenie tych egzaminów jest warunkiem przystąpienia do kolejnych. W przypadku nie zdania jednego lub obu z tych egzaminów student nie może przystąpić do zdawania kolejnych. Może zdawać te egzaminy ponownie w kolejnej sesji.

Student/ ka może zdawać u jednego egzaminatora max. 4 egzaminy, w wyjątkowych sytuacjach wobec nakładających się ról istnieje możliwość zdawania 5 egzaminów u tego samego egzaminatora.

 

Wybór egzaminatora następuje w drodze losowania, dokonywanego w administracji studiów.

Student może zdawać wszystkie egzaminy w trakcie jednej sesji lub rozłożyć je na kilka sesji w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące.

 

2.  Formalności zgłoszeniowe przed egzaminami I Fazy

Na miesiąc przed rozpoczęciem egzaminów w Administracji studiów należy złożyć formularz zgłoszeniowy zawierający następujące potwierdzenia (pisemne lub jako załączniki mailem):

- pisemną rekomendację członków Komitetu Studiów - podstawą jest odbycie sesji rekomendacyjnej z każdym z członków komitetu studiów, w ramach tych sesji członkowie komitetu studiów ustalają, jaką drogę student/ka przeszedł/przeszła  i co jeszcze musi uzupełnić zarówno od strony formalnej, jak i rozwoju osobistego oraz dokonują oceny jego/jej gotowości do pracy z ludźmi

- złożenie do Administracji pisemnego sprawozdania z całego okresu studiowania

- listę przedmiotów, które student/ka wybiera do zdawania w danej sesji

- liczbę i zakres zrealizowanych godzin szkoleniowych oraz godzin terapii własnej i superwizji.

 

Przed przystąpieniem do ostatniego egzaminu należy przedłożyć administracji programu formularz zgłoszeniowy 2, który zawiera:

- listę zdawanych przedmiotów

- potwierdzenie spełnienia wszystkich wymogów formalnych.

Wypełnienie wymogów formalnych nie gwarantuje dopuszczenia do egzaminów I Fazy. Podstawą jest uzyskanie rekomendacji Komitetu studiów.

 

Termin ukończenia egzaminów

W przypadku nie ukończenia procesu egzaminacyjnego I fazy w ciągu 24 miesięcy od jego rozpoczęcia, wskazane jest, aby Komitet Studiów zastanowił się wspólnie ze studentem nad przyczynami tej sytuacji i podjął decyzję w sprawie przedłużenia lub nie terminu ukończenia egzaminów.

 

3. Przedmioty:

     1. Filozoficzne podstawy i teoria pracy z procesem

     2. Kierunki i zjawiska w psychoterapii

     3. Praca w kanale wizualnym, praca ze snem i obrazowymi archetypami

     4. Praca w kanale ruchu i propriocepcji

     5. Praca w kanale słuchowym

     6. Praca w kanale relacji

     7. Praca w kanale świata

     8. Praca z odmiennymi stanami świadomości

     9. Praca wewnętrzna

    10. Praca na żywo z klientem

 

 

 

4. Przebieg egzaminów

Egzaminy 1 - 8 są ustne i trwają po 30 min (z tłumaczeniem 45 minut).

Egzamin 9 i 10 trwa 45 minut. (z tłumaczeniem 60 min).

W egzaminach ustnych uczestniczy student, egzaminator i beisitzer - student II fazy lub osoba która ukończyła szkołę (nie jest certyfikowanym psychoterapeutą), którego rolą jest obserwowanie przebiegu egzaminu oraz wspieranie osoby egzaminowanej.

Podczas egzaminu "praca z klientem", klientem nie może być student II fazy, ani osoba z dyplomem.

Po egzaminach odbywa się spotkanie poegzaminacyjne, obowiązkowe dla wszystkich zdających, egzaminatorów i osób towarzyszących (beisitzer) obecnych na egzaminie. Podczas tego spotkania jest miejsce na wszelkie refleksje, emocje oraz problemy, które pojawiły się w trakcie egzaminów.

 

 

Oceny i zaliczenia

Egzamin może zostać zaliczony, nie zaliczony lub warunkowo zaliczony.

"Warunkowe zaliczenie" oznacza, że sprawa tego egzaminu musi być wniesiona na spotkaniu poegzaminacyjnym. Przy każdym przedmiocie egzaminator może wymagać wykonania dodatkowych zadań. Po ich wypełnieniu, na wniosek egzaminatora, egzamin uważa się za zdany.

Nie zaliczony egzamin może być powtórzony wyłącznie przed tym samym egzaminatorem, przed którym był składany, chyba, że egzaminator postanowi inaczej.

 

Aneks (z dnia 28.04.2020) do przepisów regulujących ukończenie szkoły.

Osoby studiujące "starym regulaminem", które mają wypełnione wszystkie wymagania szkolenia, zdały egzaminy bramkowe i egzamin pracy z konfliktem - proces szkoleniowy mają uznany za zakończony.

 

PROCEDURA PRZEJŚCIA Z ETAPU A do B

 

 1. Sprawdzenie wymagań formalnych

Student/ka we własnym zakresie sprawdza, czy spełnia wymagania formalne związane z przejściem z etapu A do B. Przesyła podsumowanie do Komitetu Studiów i Administracji 

 

Szkolenie:

-  Warsztaty obowiązkowe - 120 godz.

- Warsztaty fakultatywne - 15 godz.

- Uczestniczenie w procesach grupowych - 8 godz.

 

Praca nad sobą:

- Terapia indywidualna min. 96 godzin od początku studiowania (w tym - w 1 Fazie max. 35 godzin ze studentem z II Fazy lub terapeutą innego nurtu)

 

Praktyka własna i staże :

- Praca z klientami pod superwizją – minimum 50 godz.  w tym prowadzenie co najmniej 3 długofalowych procesów terapeutycznych

- Odbycie praktyk od początku studiowania: w placówce psychiatrycznej – 150 godz. (od rocznika 2019/20 - 90 godz.) oraz w placówce medycznej – 120 godz.

- Facylitacja procesów grupowych – 2 godz.

 

Superwizja:

- Superwizja grupowa 60 godz.

- Superwizja przypadków – 10 godz.

- Superwizja praktyk – 4 godz.

- Prace „na żywo” – 4 godz.

 

Prace pisemne i multimedialne

- 1 studium przypadku

- 1 analiza video

- 2 raporty z praktyk 

 

 1. Podsumowanie dotychczasowego studiowania

Student/ka przygotowuje się do spotkań w KS  podsumowujących dotychczasową drogę studiowania: 

- refleksja dotycząca własnego rozwoju w roli terapeuty z uwzględnieniem notatnika pracy nad sobą (najważniejsze etapy i progi, aktualne mocne strony i obszary do dalszej pracy)

 - zebranie ustnego feedbacku dotyczącego własnego funkcjonowania w szkole: od superwizora, od współ-studentów + praca wewnętrzna nad informacjami zwrotnymi z poziomu Esencji/ Krainy snów

 

 1. Spotkania z Komitetem Studiów i rekomendacje

- Student/ka spotyka się z  KS, przedstawia swoje refleksje związane z dotychczasowym studiowaniem, uzyskuje feedback od KS. Komitet Studiów może zalecić dodatkowe zadania przed udzieleniem rekomendacji.

- Komitet Studiów przekazuje rekomendacje do Administracji Studiów.

 

 1. Wpisanie na listę Etapu B i  informacja 

- Student/ka zostaje wpisana na listę osób w etapie  B i uzyskuje uprawnienia do prowadzenia terapii szkoleniowej i uczestniczenia w KS. 

- Informacja zostaje ogłoszona na liście PTPP