Statut Fundacji SPP

STATUT FUNDACJI  STUDIUM PSYCHOLOGII PROCESU

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Fundacja Studium Psychologii Procesu, zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została przez:

Kingę Polańską - Dubij

Bognę Szymkiewicz-Kowalską

Hannę Wieloch

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Suchtę w dniu 10 stycznia 2017 roku, działająca na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu.

 

 

§ 2

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

 

§ 3

 

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 

§ 4

 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może również podejmować działania mające na celu współpracę z partnerami zagranicznymi jak również prowadzić działalność przewidzianą w Statucie poza granicami kraju.

2. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń oraz innych krajowych i zagranicznych organizacji, w tym zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

 

§ 5

 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji.

 

§ 6

 

Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.

 

§ 7

 

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę, siedzibę, znak Fundacji

Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce, w tym na język angielski: Process Work Study Center Foundation

 

§ 8

 

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 

 CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 9

 

1.Celem działania Fundacji jest:

      a. Rozwijanie, nauczanie i popularyzowanie idei i metod Psychologii procesu, 

      b. Praktyczne zastosowanie metod Psychologii procesu w pomocy psychologicznej, rozumianej jako popieranie i stwarzanie warunków dla całościowego rozwoju człowieka,

      c. Praktyczne zastosowanie metod Psychologii procesu w działaniach społecznych, facylitacji, rozwiązywaniu konfliktów, działalności trenerskiej,

      d. Poszukiwanie nowych obszarów zastosowania idei i metod Psychologii procesu w obrębie życia społecznego,

      e. Dbanie o utrzymanie standardów zawodowych i etycznych w działalności facylitatorów, trenerów, doradców, terapeutów pracujących metodami Psychologii procesu oraz osób prowadzących prace badawcze w zakresie Psychologii procesu,

      f. Wspieranie wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy terapeutami, facylitatorami, doradcami, trenerami posługującymi się metodami Psychologii procesu jak również innymi metodami pracy,

      g. Dbanie o zachowanie i rozbudowanie filozoficznych, społecznych, etycznych podstaw Psychologii procesu,

      h. Wspieranie zmian świadomościowych na poziomie jednostkowym i społecznym.

 

2.  Powyższe cele są realizowane w obszarze edukacji, oświaty, ochrony i promocji zdrowia.

 

§ 10

 

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

  1. Prowadzenie studium kształcącego psychoterapeutów pracujących metodą Psychologii procesu,
  2. Obsługę programu szkoleniowego, w ramach którego można uzyskać uprawnienia do pracy psychoterapeutycznej metodą Psychologii procesu w oparciu o zasady International Association of Process Oriented Psychology oraz prawo nauczania psychologii procesu,
  3. Organizowanie konferencji, odczytów, sesji naukowych, badań naukowych, seminariów, treningów i różnych form pracy grupowej, działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w zakresie tematyki Psychologii procesu,

      4. Udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej w zakresie poradnictwa i psychoterapii oraz prowadzenie treningów grupowych,

      5. Współpraca z polskimi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,

      6. Popularyzacja wiedzy psychologicznej w szczególności psychologii procesu, w tym poprzez rozpowszechnianie książek, czasopism, artykułów, materiałów audiowizualnych i tym podobnych.

 

§ 11

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§ 12

 

Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację.

 

 ORGANY FUNDACJI

 

§ 13

 

Organami Fundacji są:

Fundatorzy

Zarząd Fundacji

§ 14

 

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie skazana prawomocnie za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 

§ 15

 

1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz innych członków Zarządu.

2. Liczba członków Zarządu nie może być mniejsza niż 2 (dwóch) i większa niż 5 (pięciu).

 

§ 16

 

Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatorki zwykłą większością głosów.

 Kolejnych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd.

 

§ 17

 

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka zarządu przez Fundatorki działające jednomyślnie.

2. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu powinna być złożona któremukolwiek innemu członkowi Zarządu na piśmie pod rygorem nieważności.

3. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie przez rezygnację, śmierć lub odwołania z Zarządu Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji w każdym czasie.

 

§ 18

 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na jego posiedzeniach.

2. Uchwała Zarządu może zostać podjęta bez zwoływania posiedzenia pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką uchwałę przez jej podpisanie w trybie obiegowym.

 

§ 19

 

1. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane przez jego Prezesa co najmniej dwa razy w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, sms-em, telefonicznie itd.).

2. Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu także na żądanie któregokolwiek członka Zarządu.

3. Posiedzenie Zarządu może się odbywać w formie telekonferencji lub wideokonferencji (poprzez program Skype lub inny podobny program teleinformatyczny).

4. Przebieg posiedzenia Zarządu powinien zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Zarządu.

 

§ 20

 

1. Uchwały Zarządu mogą być podjęte pod warunkiem, iż na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 2/3 członków Zarządu, a każdy z Członków Zarządu został wcześniej powiadomiony o jego zwołaniu.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

§ 21

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację.

2. Do zadań Zarządu należy:

1) przygotowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,

przygotowanie sprawozdań z działalności,

2) wyrażanie zgody na przyjęcie dotacji, spadków i darowizn przypadających Fundacji,

3) zarządzanie majątkiem Fundacji,

4) wytyczanie  kierunków działań Fundacji;

5) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

6) określanie liczby pracowników Fundacji oraz wysokości, zasad  i trybu  ich wynagrodzeń,

7)  opiniowanie  i zatwierdzanie  programów działania Fundacji,

8) powoływanie  komisji i komitetów i innych ciał doradczych mogących  działać przy Fundacji, nie będących jej organami statutowymi; określanie  zakresu zadań  komitetów oraz powoływanie  ich członków,

9) podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji,

10) szczegółowy sposób i zakres działania Zarządu Fundacji może zostać określony w Regulaminie Zarządu Fundacji uchwalonym przez Fundatora.

 

 

SPOSÓB REPREZENTACJI

 

§ 22

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może jeden z Członków Zarządu.

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 200 000 zł wymagany jest podpis wszystkich Członków Zarządu.

 

§ 23

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.200 (tysiąc dwieście) złotych polskich oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania. Fundusz został wniesiony przez Fundatorów w częściach równych każdy po 400 zł.

 

§ 24

 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania finansowe całym swoim majątkiem,

2. Majątek fundacji może być lokowany w rachunkach i lokatach bankowych w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących środki trwałe,

3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

 

§ 25

 

Przychody Fundacji pochodzą z:

  1.  dotacji, darowizn, spadków i zapisów, zarówno w naturze jak i w formie pieniężnej, tak w polskich złotych, jak i w walutach obcych,
  2.  majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
  3. zbiórek publicznych,
  4.  odsetek od posiadanych funduszy,
  5.  odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również angażować w swoją działalność wolontariuszy.

 

§ 26

 

1. Dochody z darowizn są przeznaczane na realizacje wszystkich celów Fundacji. Jednakże w przypadku, gdy darczyńca określi cel na jaki darowizna ma być przeznaczona, Fundacja przeznaczy tą darowiznę na wskazany cel pod warunkiem, iż znajduje się on w granicach określonych celami Fundacji.

2. Postanowienia ustępu poprzedniego stosuje się odpowiednio do dotacji, spadków lub zapisów.

 

§ 27

 

1. Zarząd złoży oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, iż możliwość taka przewidziana jest w systemie prawnym właściwym dla spadku.

2. W przypadku, jeżeli system prawny właściwy dla spadku nie dopuszcza możliwości przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, Zarząd złoży oświadczenie o przyjęciu spadku wprost pod warunkiem, iż w momencie składania takiego oświadczenia wiadomym będzie ponad wszelką wątpliwość, iż stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe, a w przeciwnym razie spadek odrzuci.

 

§ 28

 

Rokiem obrachunkowym Fundacji będzie rok kalendarzowy

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 29

 

 1. Fundacja zostanie rozwiązana:

     1) w razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona,

     2) w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.

2. Likwidacja zostanie przeprowadzona przez likwidatora mianowanego przez Zarząd Fundacji.

3. Likwidator posiada wszelkie uprawnienia Zarządu.

4. Wszelkie wartości majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji zostaną przekazane instytucjom o celach działania podobnych do celów działania Fundacji.

 

§ 30

 

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane przez Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich jej członków, po uprzedniej jednomyślnej akceptacji przez Fundatorki.

Kalendarium Wydarzeń