Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU SZKOLENIOWEGO FUNDACJI STUDIUM PSYCHOLOGII PROCESU

(obowiązuje od 1 października 2017)

 

WPROWADZENIE

1.         Program szkoleniowy jest projektem Fundacji Studium Psychologii Procesu, akredytowanym przez PTPP. Uczestnicy programu szkoleniowego otrzymują rekomendacje i certyfikaty PTPP.

2.         Program stanowi kontynuację programu szkoleniowego PTPP.

3.         Fundacja Studium Psychologii Procesu współpracuje z  International Association for Process Oriented Psychology.

4.         Program nauczania spełnia wymogi szkolenia w zakresie psychoterapii zaproponowane przez Polską Radę Psychoterapii.

5.         Celem programu jest rzetelne przygotowanie do pracy w roli psychoterapeuty i facylitatora z wykorzystaniem metod psychologii procesu.

6.         Nauka obejmuje teorię (szkolenie), praktykę oraz pracę nad sobą. Wszystkie te elementy są konieczne dla wypełnienia celów programu szkoleniowego.

 

CZAS TRWANIA

Minimalny okres do uzyskania dyplomu terapeutycznego to 5 lat od momentu rejestracji, z czego I Faza studiów to minimum 2 lata, a II Faza - minimum 3 lata.

Warunkiem wstępnym przystąpienia do programu jest ukończenie Kursu Rocznego lub Kursu Intensywnego prowadzonego przez Fundację Studium Psychologii Procesu. 

Uczestnicy programu szkoleniowego Fundacji SPP pozostają zarejestrowani w programie od momentu rozpoczęcia 5 letniego szkolenia do momentu zaliczenia tzw. seminarium bramkowego, będącego podstawą do przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych organizowanych przez PTPP (obowiązuje od 1 października 2017).

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 

Wymagania wstępne:

- Kandydat/ka musi posiadać minimum wykształcenie średnie w momencie rozpoczęcia studiowania. W momencie ukończenia egzaminów I Fazy student musi posiadać wykształcenie wyższe II stopnia (studia magisterskie)

- Ukończenie Kursu Rocznego lub Kursu Intensywnego. Godziny zajęć z Kursu Rocznego / Intensywnego wliczają się w całości do godzin studiowania o ile przyjęcie do szkoły następuje bezpośrednio po kursie; w innych przypadkach – ilość godzin do zaliczenia do uzgodnienia z Komitetem Studiów

- Rozmowa kwalifikacyjna (z dyplomowanym terapeutą z kadry szkoły): ocena gotowości kandydata/tki do podjęcia szkolenia w psychoterapii

 

Procedura rejestracji

 

 1. Kandydat/ka składa w Administracji Programu szkoleniowego Fundacji SPP następujące dokumenty: pisemną/mailową rekomendację po rozmowie kwalifikacyjnej, deklarację zgłoszeniową, życiorys, zdjęcie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Student/ka obowiązany/a jest do wybrania dwuosobowego Komitetu Studiów (KS), w skład którego wchodzi co najmniej jedna osoba posiadająca dyplom pracy z procesem z kadry szkoły; druga osoba może być studentem/ką II Fazy.
 3. Po złożeniu dokumentów i opłaceniu składek rozpoczyna się okres pierwszej fazy studiów.

 

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu

Program szkoleniowy Fundacji SPP jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu będącego członkiem Polskiej Rady Psychoterapii. Uczestnik/niczka  programu podlega od momentu rozpoczęcia praktyki terapeutycznej Kodeksowi Etycznemu PTPP.  Członkowstwo w PTPP podczas studiowania w Fundacji SPP jest obowiązkowe.

 

Tryb studiowania

 1. Program szkoleniowy przewiduje konkretne zajęcia do odbycia na każdym roku studiów (tryb zwykły).
 2. Istnieje możliwość studiowania trybem indywidualnym, po ustaleniu z Komitetem Studiów.
 3. Zajęcia przewidziane w danym roku odbywają się pod warunkiem zebrania się grupy, w przeciwnym razie studenci ustalają tok studiów indywidualnie ze swoim Komitetem Studiów.
 4. Wymagania w każdym roku w trybie indywidualnym nie mogą być mniejsze niż minimum programowe, obejmujące 4 sesje z Komitetem Studiów oraz :

-  jeden warsztat szkoleniowy lub 15 h superwizji grupowej w przypadku I Fazy,

- 15 h superwizji grupowej w przypadku II Fazy A/B. Regularna superwijza, nie rzadziej niż co 5 sesji z klientem.

- wysłany do administarji i Komitetu Studiów raport

Podstawą zaliczenia 15h superwizji, zarówno w I jak i II Fazie, jest udział w co najmniej jednym całodniowym warsztacie superwizyjnym, resztę godzin można odbyć w ramach krótszych spotkań.

Nie wypełnienie minimum programowego sktukuje zawieszeniem w prawach studenta/tki, aby powrócić na studia należy uzupełnić braki i uzyskać akceptacje Komitetu Studiów.

 

Zaliczanie godzin odbytych wcześniej lub w innych ośrodkach

 1. Jeżeli student/ka brał/a udział w szkoleniach z pracy z procesem w ośrodkach należących do IAPOP przed zapisaniem się do Programu Szkoleniowego Fundacji SPP, po uzyskaniu zgody Komitetu Studiów może uzyskać zaliczenie części wcześniej odbytych zajęć jednak w ilości nie większej niż 50%.
 2.  Do toku studiów można również zaliczyć zajęcia odbywane w dowolnych innych ośrodkach pracy z procesem należących do International Association for Process Oriented Psychology, przy czym co najmniej 75% godzin należy odbyć w ramach Programu Szkoleniowego Fundacji SPP. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba przenosi się z innego programu szkoleniowego, wtedy wymagania są ustalane przez Radę Studium.

 

I Faza studiowania

 

1.        Szkolenie

a.         Obowiązkowe warsztaty szkoleniowe z psychologii procesu (120 godz), zgodnie z obowiązującym programem studiów, obejmujące następujące tematy:

 

- Diagnoza procesowa

- Społeczne i kulturowe aspekty psychoterapii

- Psychopatologia i praca z procesem

- Praca z progiem; mechanizmy obronne

- Praca z ruchem

- Pracy z grupą

- Praca wewnętrzna

- Metaumiejętności

 

b.        Warsztaty fakultatywne z psychologii procesu (mogą to być warsztaty rozwojowe prowadzone przez studentów etapu B II Fazy) - 30 godz.

c.         Uczestniczenie w procesach grupowych – 6 godz.

d.        Warsztaty ogólno-psychoterapeutyczne (90 godz), obejmujące następujące tematy

- Problematyka osobowości, rozwoju i podstawy diagnozy psychologicznej

- Psychopatologia ogólna

- Kierunki w psychoterapii  x 2

- Zagadnienia etyczne

- Podstawowe umiejętności terapeutyczne

          

2. Praca nad sobą

- terapia własna 70h, w tym co najmniej 35 h z dyplomowany terapeutą pracy z procesem

- Sesje w ramach Komitetu Studiów –  monitorowanie procesu studiowania i rozwoju w roli terapeuty - 2 x 2 godz. rocznie (sesje te nie wliczają się do godzin terapii)

- spotkania w peer-grupach 1 x w miesiącu

- prowadzenie notatnika pracy własnej

 

3. Praktyka/ staż

           - 60 godzin w placówce psychiatrycznej

 

4. Superwizja

           - superwizja grupowa – 30h

           - superwizja indywidualna minimum 3h, w tym 1h poświęcona praktykom.

 

 

Egzaminy I Fazy

 

1.        Dopuszczenie do egzaminów

- O dopuszczeniu studenta/tki do egzaminów I Fazy decyduje Komitet Studiów na podstawie monitorowania rozwoju w poprzednich latach oraz sesji rekomendacyjnej

- Przed egzaminami konieczne jest dopełnienie wymogów formalnych:

W momencie zgłoszenia do egzaminów student/tka musi mieć zrealizowane 2/3 wymaganach godzin terapeutycznych, szkoleniowych i superwizyjnych. Pozostałe godziny oraz praktyki muszą być zaliczone do momentu zgłoszenia się do ostatniej sesji egzaminacyjnej.

- Egzaminy I Fazy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnych 2 x w roku.

 

2.        Tematy egzaminów

a.         Egzaminy teoretyczne:

- Filozofia, historia i teoria pracy z procesem

- Teorie i zjawiska w psychoterapii

- Praca ze snami i kanałem wizualnym

- Praca w kanale proprocepcji i ruchu

- Praca w kanale słuchowym

- Praca w kanale relacji

- Praca z odmiennymi i ekstremalnymi stanami świadomości

- Praca ze światem

b.        Egzaminy praktyczne:

- Praca wewnętrzna

- Praca z klientam

Przedmiot 1 i 2 (Filozofia, historia i teoria pracy z procesem / Teorie i zjawiska w psychoterapii) muszą być zdane na początku sesji, co jest warunkiem przystąpienia do kolejnych egzaminów. Student/tka może zdawać u jednego egzaminatora max 4 egzaminy. Czas od pierwszego do ostatniego egzaminu - max 24 miesiące.

Uprawnienia po Egzaminach I Fazy

Student/ka otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu I Fazy Programu szkoleniowego Fundacji SPP  uprawniające do rozpoczęcia szkoleniowej praktyki psychoterapeutycznej pod superwizją.  Student/ka uzyskuje status terapeuty w trakcie szkolenia.

 

II Faza studiowania

 

Część A. Szkolenie i terapeutyczna praktyka szkoleniowa ( minimum 2 lata)

 

1.         Szkolenie

a. Warsztaty obowiązkowe w zakresie pracy z procesem – 135 godz. zgodnie z obowiązującym programem studiów, obejmujące następujące tematy:

- Praca z symptomami fizycznymi

- Praca ze snami

- Trauma i nadużycia

- Długofalowe procesy w terapii i relacja terapeutyczna

- Odmienne stany świadomości

- Praca z relacjami. Praca z parą

- Facylitacja procesów grupowych

- Praca z konfliktami

- Praca wewnętrzna

b. Szkolenie Fakultatywne

Uczestniczenie w procesach grupowych - 8 godz.

Warsztaty fakultatywne – minimum 20 godz.

 

2.         Praca nad sobą

- 45 godz. terapii indywidualnej z dyplomowanym psychoterapeutą pracy z procesem

- spotkania w „peer-grupach” – minimum raz na dwa miesiące

- prowadzenie notatnika pracy własnej

- sesje z Komitetem Studiów- monitorowanie własnego rozwoju w roli terapeuty – 2 x 2 godz. rocznie

 

3.         Praktyka własna i staże

- Odbycie praktyk w placówce psychiatrycznej  -60 godz; (od rocznika 2019/20 90 godz)

- Odbycie praktyk w w placówce medycznej – 120 godz

- Prowadzenie co najmniej 3 klientów pod ścisłą superwizją (minimum 50 godzin)

- Przeprowadzenie 20 godzin warsztatów rozwojowych / procesów grupowych pod superwizją

 

4.         Superwizja

- min 25 godz. superwizji indywidualnych w tym po 2 godz. dotyczące każdego rodzaju praktyk i 5 godz. pracy na żywo (tzw. "praca na środku", zalicza się pracę z klientem podczas superwizji indywidulanej)

- 60 godz. superwizji grupowych

 

5.         Prace pisemne i multimedialne

1 studium przypadku

2 raporty z praktyk

2 analizy prac nagranych na video

 

Zakończenie etapu A II Fazy

Podstawą ukończenia etapu A jest:

- wypełnienie i rozliczenie wymagań formalnych

- rekomendacja Komitetu Studiów do przejścia do następnej fazy studiowania

 

Uprawnienia po ukończeniu etapu A II Fazy

Student/ka otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu etapu A II Fazy szkolenia w zakresie psychologii procesu. Uzyskuje uprawnienia do prowadzenia terapii szkoleniowej dla studentów I Fazy, warsztatów rozwojowych wliczanych do godzin studiowania oraz uczestniczenia w Komitetach Studiów.

 

 

Część B. Etap przygotowania do egzaminów dyplomowych i certyfikacji.

Praktyka własna/ zajęcia fakultatywne (minimum 1 rok)

 

1. Szkolenie:

-  Warsztaty  fakultatywne - 60 godz.

- Uczestniczenie w procesach grupowych - 6 godz.

- Seminarium Worldworkowe – minimum 25 godz.

 

2.  Praca nad sobą:

- 25 godz. terapii indywidualnej z dyplomowanym psychoterapeutą pracy z procesem

- Spotkania w peer grupach raz na 2 miesiące

- Prowadzenie notatnika pracy własnej

- Spotkania z Komitetem Studiów – monitorowanie własnego rozwoju w roli terapeuty i facylitatora 2x2 godz./w roku szkoleniowym

 

3. Praktyka własna i staże:

- Praca z klientami pod superwizją – minimum 200 godzin

- Przeprowadzenie 60 godz warsztatów rozwojowych / procesów grupowych pod superwizją

- Odbycie praktyk w dowolnej placówce zajmującej się działalnością pomocową/ rozwojową - 120 godz.

- Projekt społeczny

 

4. Superwizja:

- Superwizja grupowa 60 godz.

- Superwizja indywidualna 37 godz., w tym 2 godz. dotyczące praktyk i 5 godz. pracy na żywo

 

5. Prace pisemne i multimedialne

- 2 studia przypadku

- 1 analiza video

- zaliczenie długoterminowej pracy z odmiennym stanem, na podstawie superwizji i dwóch analiz video

 

Zakończenie etapu B Fazy II -  Seminarium bramkowe.

 

Zakończenie etapu B obejmuje:

- wypełnienie wymagań formalnych

- pozytywną rekomendację Komitetu Studiów, dopuszczającą do seminarium bramkowego

- seminarium bramkowe, w trakcie którego student/ka prowadzi dwie prace: 

1. pracę z klientem nad snem lub symptomem

2. facylitację własnego konfliktu

Seminarium bramkowe organizowane jest przez Fundację SPP.

Pozytywne przejście seminarium bramkowego kończy naukę w Fundacji SPP, od tego momentu student/tka nie wnosi opłaty administracyjnej.

 

Uprawnienia po ukończeniu etapu B Fazy II

Student/ka otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu całościowego 5-letniego szkolenia w psychoterapii prowadzonego przez Fundację SPP,  będącego podstawą do przystąpienia do egzaminów dyplomowych organizowanych przez PTPP. Student/ka otrzymuje uprawnienia do prowadzenia własnej  praktyki psychoterapeutycznej pod superwizją.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Dodatkowe wymagania

Komitet Studiów w porozumieniu z Radą Studium może zawiesić studenta/tkę lub nałożyć dodatkowe wymagania w dowolnym momencie studiów z powodu niewystarczających kompetencji lub metaumiejętności do pracy w zawodzie psychoterapeuty. Superwizor/ka może zgłosić Komitetowi Studiów uwagi lub sugestie co do dodatkowych wymagań wobec studenta/tki.

Student/ka I fazy, na wniosek Komitetu Studiów, może być zawieszony/a w prawach studenta, gdy jego/jej miejsce w rozwoju osobistym wymaga przepracowania poważnych kwestii wpływających na relacje z ludźmi i może wpływać zakłócająco na pracę z innymi w tym również współ-studentami w ramach szkolenia.

Student/ka II Fazy, w sytuacjach, w których braki dotyczące jej/ jego umiejętności lub problemy związane z osobistym rozwojem mogłyby zagrażać potencjalnym klientom lub uczestnikom warsztatów, może być zawieszony/a w prawach związanych z prowadzeniem terapii i zajęć pod superwizją do czasu przepracowania problemów; lub w skrajnych przypadkach może zostać usunięty/a z Programu. Decyzję o wstrzymaniu lub odebraniu rekomendacji terapeutycznych podejmuje Rada Studium.

 

Prawa i obowiązki studenta

Studenci mają prawo do:

 

a.         bezpłatnego korzystania z biblioteki i videoteki PTPP lub programu szkoleniowego zgodnie z obowiązującymi zasadami

b.         otrzymywania bezpłatnej informacji o organizowanych sesjach i egzaminach z nauczycielami z zagranicy

c.         otrzymania indeksu studenta

d.         pierwszeństwa udziału lub zniżek za warsztaty i zajęcia organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu.

e.         zgłaszania prowadzonych przez siebie zajęć i ogłaszania ich na liście dyskusyjnej PTPP.

f.         kierowania wniosków, skarg i zażaleń do Komisji Etycznej PTPP.

 

Do podstawowych obowiązków studenta należy:

 1. Terminowe uiszczania opłat
 2. Składanie Komitetowi Studiów pisemnych raportów z każdego roku studiów
 3. Posiadania konta e-mailowego oraz informowania administracji o zmianie adresu e-mail, adresu pocztowego i numeru telefonu kontaktowego.

 

Opłaty

- Student/ka jest zobowiązany do wnoszenia opłaty administracyjnej, przeznaczonej na pokrycie kosztów organizacyjnych. Wysokość opłaty jest ustalana każdego roku przez zespół koordynatorów programu.

- Osoba, która zalega z opłatami studenckimi przez 3 miesiące dostaje monit z Administracji studiów. Jeżeli w ciągu 1 miesiąca nie wyjaśni sytuacji opłat/uiści zaległości, zostaje skreślona z listy studentów.

- Szkolenia, terapia i superwizja opłacane są niezależnie.

 

Zawieszenie, wznowienie, ponowne przyjęcie na studia

Student może zawiesić studia I fazy na dowolny okres nie dłuższy niż 2 lata za zgodą swojego Komitetu Studiów.

W czasie zawieszenia student:

- nie płaci opłat studenckich;

- nie może korzystać z praw studenta, w tym z posiadanych uprawnień;

- okres przerwy w studiach nie jest wliczany do czasu studiów (zajęcia, terapia, superwizje).

Nie można zawieszać studiów wstecz.

Po zakończeniu okresu zawieszenia student/ka przesyła pisemną informację do Administracji i do Komitetu Studiów o swojej decyzji powrotu do aktywnego studiowania i automatycznie są jej przywracane wszystkie prawa i obowiązki studenta. Student/ka może samodzielnie podjąć decyzję o wcześniejszym niż zaplanowany powrocie do czynnego studiowania; jeśli natomiast chce przedłużyć okres zawieszenia, musi uzyskać ponownie zgodę Komitetu Studiów.

Przed zawieszeniem muszą zostać spełnione wymagania formalne dotyczące poprzedniego okresu studiowania.

 

Skreślenie z listy studentów

Student/ka może zostać skreślony/a z listy studentów w następujących sytuacjach:

1. Nie złożenie wymaganych dokumentów w celu rozliczenia roku w przewidywanym terminie

2. Zaleganie z opłatą administracyjną przez okres dłuższy niż 3 miesiące 

3. Porzucenie studiowania (nie uczestniczy w zajęciach obowiązkowych na poziomie minimum programowego, nie odbywa obowiązkowych sesji z Komitetem Studiów i superwizji w przypadku II Fazy, nie składa raportów) Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Studium.

Student/ka może powrócić na studia I fazy po uzyskaniu zgody swojego Komitetu Studiów i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 3 opłat administracyjnych. Komitet Studiów może zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% terapii indywidualnej i zajęć z poprzedniego okresu studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Studium na wniosek Komitetów Studiów biorąc pod uwagę długość przerwy oraz inne czynniki.

 

 

Uzupełnienie Regulaminu Programu Szkoleniowego Fundacji Studium Psychologii Procesu stanowią Zasady Studiowania.

 

Fundacja Studium Psychologii Procesu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w szczególności dostosowania wymogów do standardów wytyczanych przez Polską Radę Psychoterapii i International Association for Process Oriented Psychology.

 

SZKOLENIE

 

 SZKOLENIE

  obowiązko       POP

 SZKOLENIE

- fakultat.

    POP

   WARSZT.

   rozwojowe

    II FAZA

WORLD-

WORK

 PROCESY  GRUP.

  SZKOLENIE

    ogólne

 psychoterap.

      KURS   WPROWADZ.

   120/126

 

 

 

 

 

                                                                       Zapisy do Studium

       FAZA I

      120h

                    30h

 

        -

       6h

        90h

 FAZA II ETAP A

      135 h

       20 h

           -

        -

       8h

           -

 FAZA II ETAP B

          -

       60 h

           -

     25h

       6h

-

       Razem

 

       375h

                      110h

     25h

      20h

         90h

                                              530h

         90h

 

 

PRACA NAD SOBĄ

 

        TERAPIA 

ze stud. II Fazy/ inna szk.

      TERAPIA

z dyplomow.

Terap.

        SESJE

z Komit. Studiów

   SPOTKANIA

w peer grupach

  NOTATNIK

pracy własnej

      FAZA I

              35

          35 h

    2x2 rocznie

  1 x 2miesiące

  Na bieżąco

 FAZA II ETAP  A

                -

          45h

    2x2 rocznie

  1 x 2miesiące

  Na bieżąco

 FAZA II ETAP    B

                _

          25h

    2x2 rocznie

  1 x 2miesiące

  Na bieżąco

     Razem

             35h

         105h

  Minimum 20h

 

 

                          140h

 

 

 

 

 

SUPERWIZJE

 

        Superwizja

          grupowa

    Superwizja

   indywidualna

   FAZA I

             30 h

          3 h

   FAZA II  ETAP A

             60 h

         25 h

   FAZA II ETAP B

             60 h

         37 h

  Razem

            150h

         65h

 

 

PRAKTYKA / STAŻE

 

         STAŻE

  PRACA Z KLIENTEM

  PROWADZENIE

  WARSZTATÓW

 PROWADZENIE    PROC.  GRUPOWYCH

        FAZA I

           60 h

                   -

             -

              -

  FAZA II ETAP A

           60 h

          120 h

                50 h

          18 h

            2h

  FAZA II ETAP B

          120 h

               200 h

          60 h

           10h

       Razem

          360h

               250h

                             90h

 

 

 

Suplement:

 

WYMAGANIA DO UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO PTPP I MIĘDZYNARODOWEGO DYPLOMU PTPP (obowiązuje od 1 października 2017)

 

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu określa  listę  wymagań niezbędnych do uzyskania certyfikatu PTPP. Wymagania te mogą ulegać zmianom w zależności od sytuacji prawnej i zobowiązań PTPP wobec innych organizacji psychoterapeutycznych, w szczególności Polskiej Rady Psychoterapii i IAPOP. Aktualny stan wymagań jest publikowany na stronie psychologia-procesu.org.pl