Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU SZKOLENIOWEGO FUNDACJI STUDIUM PSYCHOLOGII PROCESU

(obowiązuje od 1 października 2017; aktualizacja październik 2023)

 

WPROWADZENIE

1.Program szkoleniowy jest projektem Fundacji Studium Psychologii Procesu, akredytowanym przez PTPP. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy programu otrzymują Świadectwo uprawniające do przystąpienia do egzaminów certyfikujących PTTP.  

2. Program stanowi kontynuację programu szkoleniowego PTPP.

3.Fundacja Studium Psychologii Procesu współpracuje z International Association for Process Oriented Psychology.

4.Program nauczania spełnia wymogi szkolenia w zakresie psychoterapii zaproponowane przez Polską Radę Psychoterapii.

5.Celem programu jest rzetelne przygotowanie do pracy w roli psychoterapeuty i facylitatora z wykorzystaniem metod psychologii procesu.

6. Nauka obejmuje teorię (szkolenie), praktykę oraz pracę nad sobą. Wszystkie te elementy są konieczne dla wypełnienia celów programu szkoleniowego.

 

CZAS TRWANIA

Minimalny okres szkolenia to 5 lat od momentu rejestracji, z czego I Faza studiów to minimum 2 lata, a II Faza - minimum 3 lata.

Warunkiem wstępnym przystąpienia do programu jest ukończenie Kursu Rocznego lub Kursu Intensywnego prowadzonego przez Fundację Studium Psychologii Procesu. 

Uczestnicy programu szkoleniowego Fundacji SPP pozostają zarejestrowani w programie od momentu rozpoczęcia 5 letniego szkolenia do momentu zaliczenia tzw. egzaminów bramkowych, uprawniających do przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych organizowanych przez PTPP (obowiązuje od 1 października 2017).

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Warunki uczestnictwa:

- Kandydat/ka musi posiadać wykształcenie wyższe II stopnia (studia magisterskie) w momencie rozpoczęcia studiowania. 

- Ukończenie Kursu Rocznego lub Kursu Intensywnego. Godziny zajęć z Kursu Rocznego / Intensywnego wliczają się w całości do godzin studiowania o ile przyjęcie do szkoły następuje bezpośrednio lub do dwóch lat po kursie ; w innych przypadkach – ilość godzin do zaliczenia do uzgodnienia z Radą Szkoły

- Rozmowa kwalifikacyjna (z dyplomowanym terapeutą z kadry szkoły): ocena gotowości kandydata/tki do podjęcia szkolenia w psychoterapii

- W trakcie studiowania student/ka bierze odpowiedzialność za własne doświadczenia i rozwój.

 

Procedura rejestracji

1.     Kandydat/ka składa w Administracji Programu szkoleniowego Fundacji SPP następujące dokumenty: pisemną/mailową rekomendację po rozmowie kwalifikacyjnej, deklarację zgłoszeniową, życiorys, zdjęcie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisaną umowę, zawierającą warunki uczestnictwa w Programie szkoleniowym Fundacji SPP.

2.     Student/ka obowiązany/a jest do wybrania dwuosobowego Komitetu Studiów (KS), w skład którego wchodzi co najmniej jedna osoba posiadająca dyplom pracy z procesem z kadry szkoły; druga osoba może być studentem/ką II Fazy Etapu B.

3.     Po złożeniu dokumentów i opłaceniu składek rozpoczyna się okres pierwszej fazy studiów.

 

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu

Program szkoleniowy Fundacji SPP jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu będące członkiem Polskiej Rady Psychoterapii. Uczestnik/niczka programu podlega od momentu rozpoczęcia szkoleniowej praktyki terapeutycznej Kodeksowi Etycznemu PTPP. Członkostwo w PTPP podczas studiowania w Fundacji SPP jest obowiązkowe.

 

Tryb studiowania

1.     Program szkoleniowy przewiduje konkretne zajęcia do odbycia na każdym roku studiów (tryb zwykły).

2.     Istnieje możliwość studiowania trybem indywidualnym, po ustaleniu z Komitetem Studiów.

3.     Zajęcia przewidziane w danym roku odbywają się pod warunkiem zebrania się grupy, w przeciwnym razie studenci ustalają tok studiów indywidualnie ze swoim Komitetem Studiów.

4.     Wymagania w każdym roku w trybie indywidualnym nie mogą być mniejsze niż minimum programowe, obejmujące 4 sesje z Komitetem Studiów (po 2 sesje w każdym semestrze) oraz :

-  jeden warsztat szkoleniowy lub 15 godz. superwizji grupowej w przypadku I Fazy,

- 30 godz. superwizji grupowej w przypadku II Fazy. Regularna superwijza, nie rzadziej niż co 5 sesji z klientem.

- wysłany do administracji i Komitetu Studiów raport

W I fazie (i osoby w trakcie zdawania egazminów) podstawą zaliczenia 15 godz. superwizji jest udział w co najmniej jednym całodniowym warsztacie superwizyjnym, resztę godzin można odbyć w ramach krótszych spotkań. W II fazie wymagany jest udział w dwudniowym warsztatcie superwizyjnym, resztę godzin można odbyć w ramach krótszych spotkań.

Nie wypełnienie minimum programowego skutkuje zawieszeniem w prawach studenta/tki, aby powrócić na studia należy uzupełnić braki i uzyskać akceptacje Komitetu Studiów.

 

Zaliczanie godzin odbytych wcześniej lub w innych ośrodkach

1.     Jeżeli student/ka brał/a udział w szkoleniach z pracy z procesem w ośrodkach należących do IAPOP przed zapisaniem się do Programu Szkoleniowego Fundacji SPP, po uzyskaniu zgody Komitetu Studiów może uzyskać zaliczenie części wcześniej odbytych zajęć jednak w ilości nie większej niż 50%.

2.      Do toku studiów można również zaliczyć zajęcia odbywane w dowolnych innych ośrodkach pracy z procesem należących do International Association for Process Oriented Psychology, przy czym co najmniej 75% godzin należy odbyć w ramach Programu Szkoleniowego Fundacji SPP. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba przenosi się z innego programu szkoleniowego, wtedy wymagania są ustalane przez Radę Studium.

3.      Godziny terapii, które realizowane są od początku Kursu Rocznego wliczają się do wymaganych godzin terapeutycznej pracy nad sobą; o ile zapisanie do Programu nastąpi w przewidzianym regulaminem czasie.

4.     Godziny zrealizowane na wcześniejszych etapach szkolenia automatycznie są wliczane w rozliczenia godzinowe na kolejnych etapach.

 

I Faza studiowania - minimum 2 lata

 

Wymagania:

1. Szkolenie

a. Obowiązkowe warsztaty szkoleniowe z psychologii procesu (120 godz.), zgodnie z obowiązującym programem studiów, obejmujące następujące tematy:

- Diagnoza procesowa

- Społeczne i kulturowe aspekty psychoterapii

- Psychopatologia i praca z procesem

- Praca z progiem; mechanizmy obronne

- Praca z ruchem

- Pracy z grupą

- Praca wewnętrzna

- Metaumiejętności

 

b. Warsztaty fakultatywne z psychologii procesu (mogą to być warsztaty rozwojowe prowadzone przez studentów II Fazy) - 30 godz.

c. Uczestniczenie w procesach grupowych – 6 godz.

d. Warsztaty ogólno-psychoterapeutyczne (90 godz), obejmujące następujące tematy

- Problematyka osobowości, rozwoju i podstawy diagnozy psychologicznej

- Psychopatologia ogólna

- Kierunki w psychoterapii (2 warsztaty – 30 godz)

- Zagadnienia etyczne

- Podstawowe umiejętności terapeutyczne

          

2. Praca nad sobą

- terapia własna 70 godz., w tym co najmniej 35 godz. z dyplomowanym terapeutą pracy z procesem

- Sesje w ramach Komitetu Studiów – monitorowanie procesu studiowania i rozwoju w roli terapeuty - 2 x 2 godz. rocznie (sesje te nie wliczają się do godzin terapii)

- spotkania w peer-grupach minimum 1 x w miesiącu

- prowadzenie notatnika pracy własnej

3. Praktyka/ staż

           - 60 godz. w placówce psychiatrycznej

4. Superwizja

           - superwizja grupowa – 15 godz.

           - superwizja indywidualna - minimum 3 godz., w tym  2 godz. pracy na żywo i 1 godz. poświęcona praktykom.

 

Egzaminy I Fazy

1. Dopuszczenie do egzaminów

- O dopuszczeniu studenta/tki do egzaminów I Fazy decyduje Komitet Studiów na podstawie monitorowania rozwoju w poprzednich latach oraz sesji rekomendacyjnej

- Przed egzaminami konieczne jest dopełnienie wymogów formalnych:

W momencie zgłoszenia do egzaminów student/tka musi mieć zrealizowane 2/3 wymaganych godzin terapeutycznych, szkoleniowych i superwizyjnych. Pozostałe godziny oraz praktyki muszą być zaliczone do momentu zgłoszenia się do ostatniej sesji egzaminacyjnej.

- Egzaminy I Fazy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnych 2 x w roku.

 

2.Tematy egzaminów

a. Egzaminy teoretyczne:

- Filozofia, historia i teoria pracy z procesem

- Kierunki psychoterapii

- Praca ze snami i kanałem wizualnym

- Praca w kanale propriocepcji i ruchu

- Praca w kanale słuchowym

- Praca w kanale relacji

- Praca z odmiennymi i ekstremalnymi stanami świadomości

- Praca ze światem

b. Egzaminy praktyczne:

- Praca wewnętrzna

- Praca z klientem

Przedmiot 1 i 2 (Filozofia, historia i teoria pracy z procesem / Teorie i zjawiska w psychoterapii) muszą być zdane na początku sesji, co jest warunkiem przystąpienia do kolejnych egzaminów. Student/tka może zdawać u jednego egzaminatora max 4 egzaminy. Czas od pierwszego do ostatniego egzaminu - max 24 miesiące.

W trakcie zdawania egzaminów można uczestniczyć: 

  1. W zajęciach superwizyjnych dla I i II Fazy 
  2. W dowolnych warsztatach fakultatywnych w ramach szkoły i w innych ośrodkach Pracy z Procesem, w ilości określonej regulaminem
  3. W maksimum dwóch warsztatach szkoleniowych II Fazy, po jednym z każdego obszaru (czyli jeden z obszaru P2:. Praca z procesem w codziennej praktyce terapeutycznej: sny, symptomy, problemy kliniczne oraz jeden z obszaru F. Facylitacja i rozwiązywanie konfliktów. Praca z relacjami. Praca z grupą.)

 

Uprawnienia po Egzaminach I Fazy

Student/ka otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu I Fazy Programu szkoleniowego Fundacji SPP uprawniające do rozpoczęcia szkoleniowej praktyki psychoterapeutycznej pod superwizją.  Student/ka uzyskuje status terapeuty w trakcie szkolenia.

 

II Faza studiowania - minimum 3 lata

W II Fazie studiowania kontynuowane jest szkolenie i praca nad sobą.  W coraz większym stopniu nauka odbywa się poprzez superwizowaną praktykę. 

 

Wymagania:

1. Szkolenie

a. Warsztaty obowiązkowe w zakresie pracy z procesem – 150 godz. zgodnie z obowiązującym programem studiów, obejmujące następujące tematy:

- Praca z symptomami fizycznymi

- Praca ze snami

- Trauma i nadużycia

- Długofalowe procesy w terapii i relacja terapeutyczna

- Odmienne stany świadomości

- Praca z relacjami. Praca z parą

- Facylitacja procesów grupowych

- Praca z konfliktami

- Praca wewnętrzna

- Problemy społeczne: mniejszości, anty-dyskryminacja

b. Seminarium Worldworkowe – 23 godz.

c. Warsztaty fakultatywne (prowadzone przez dyplomowanych terapeutów psychologi procesu) – 65 godz. 

d. Uczestniczenie w procesach grupowych - 14 godz.

 

2.  Praca nad sobą

- Terapia indywidualna z certyfikowanym psychoterapeutą Pracy z procesem -  50 godz.

- spotkania w „peer-grupach” – minimum raz w miesiącu 

- prowadzenie notatnika pracy własnej

- sesje z Komitetem Studiów- monitorowanie własnego rozwoju w roli terapeuty – 2 x 2 godz. rocznie

 

3. Praktyka własna i staże

a. Praktyki 

- Odbycie praktyk w placówce psychiatrycznej - 60 godz.; (od rocznika 2019/20 90 godz.)

- Odbycie praktyk w placówce medycznej, praktyki psychosomatyczne – 120 godz.

- Odbycie praktyk w placówce zajmującej się działalnością pomocową/ rozwojową - 120 godz.; (od rocznika 2019/20 90 godz.)

b. Prowadzenie psychoterapii

- Prowadzenie klientów pod superwizją (minimum 250 godzin)

c. Prowadzenie warsztatów

- Przeprowadzenie 28 godz. warsztatów rozwojowych pod superwizją

d. Facylitowanie procesów grupowych – 12 godz.

 

4. Superwizja

- Superwizja grupowa - 150 godz. (15 godz. w I Fazie, 135 godz. w II Fazie)

- Superwizja przypadków – sesje indywidualne - 46 godz.

- Praca „na żywo” z klientem pod superwizją - 10 godz.

- Superwizja praktyk 6 godz. – po 2 godz. dotyczące każdego rodzaju praktyk 

 

5.  Prace pisemne i multimedialne

- 3 studium przypadku (2 indywidualne i 1 praca z parą)

- 3 analizy prac nagranych na video (2 indywidualne i 1 praca z parą)

- 3 raporty z praktyk

 

Przebieg II Fazy studiowania – etapy

 

II Faza studiowania obejmuje dwa etapy. Ukończenie etapu A wiąże się z zaliczeniem 80% obowiązkowych szkoleń i spełnieniem dodatkowych wymagań, opisanych poniżej. 

W etapie B student/ka uzyskuje większą samodzielność; ma większą świadomość dotyczącą procesu psychoterapii jak również dotyczącą drogi rozwoju w roli terapeuty procesowego.

Uzyskuje uprawnienia do prowadzenia terapii szkoleniowej dla studentów I Fazy oraz uczestniczenia w Komitetach Studiów. 

 

Podstawą ukończenia etapu A jest:

 

I.  Wypełnienie i rozliczenie wymagań formalnych:

 

1. Szkolenie:

-  Warsztaty obowiązkowe - 120 godz.

- Warsztaty fakultatywne - 15 godz.

- Uczestniczenie w procesach grupowych - 8 godz.

 

2.  Praca nad sobą:

-  Terapia indywidualna min 96 godzin od początku studiowania (w tym - w 1 Fazie max. 35 godzin ze studentem z II Fazy lub terapeutą innego nurtu)

 

3. Praktyka własna i staże:

- Praca z klientami pod superwizją – przeprowadzenie minimum 50  sesji terapeutycznych,  w tym prowadzenie co najmniej 3 długofalowych procesów terapeutycznych

- Odbycie praktyk: w placówce psychiatrycznej - 90 godz. (dla osób, które zapisały się do programu szkoleniowego przed rokiem 2019 - 60 godz.) oraz w placówce medycznej – 120 godz.

- Facylitacja procesów grupowych – 2 godz.

 

4. Superwizja:

- Superwizja grupowa 60 godz.

- Superwizja indywidulana omawianie przypadków – 10 godz.

- Superwizja praktyk – 3 godz.

- Prace „na żywo” – 4 godz.

 

5. Prace pisemne i multimedialne

- 1 studium przypadku (praca z klientem indywidualnym)

- 1 analiza video (praca z klientem indywidualnym)

- 2 raporty z praktyk 

 

II. Rekomendacja Komitetu Studiów

 

Podsumowanie dotychczasowego studiowania:

- świadomość wokół procesu własnego rozwoju osobistego i rozwoju w roli terapeuty pracy z procesem

- uwzględnienie doświadczeń z peer-grupy oraz zapisków z notatnika pracy nad sobą

- zebranie ustnego feedbacku dotyczącego własnego funkcjonowania w szkole: od superwizora, od współ-studentów + praca wewnętrzna nad informacjami zwrotnymi z poziomu Esencji/ Krainy snów

 

Po przejściu do etapu B student/ka realizuje dalsze wymagania i uczy się przez praktykę.  

 

Etap B

Etap B jest końcowym etapem studiowania. Podstawowe zadania na tym etapie to praca pod superwizją i doskonalenie własnych umiejętności. Wymagania do zakończenia tego etapu:

 

  1. Wymagania formalne (o ile nie zostały wypełnione na wcześniejszych etapach):

 

1. Szkolenie:

-  Warsztaty obowiązkowe – 30 godz.

- Warsztaty fakultatywne - 50 godz.

- Uczestniczenie w procesach grupowych - 6 godz.

- Seminarium Worldworkowe – 23 godz.

 

2.  Praca nad sobą:

-  Terapia indywidualna – 24 godz. (120 godzin od początku studiowania; w tym - w 1 Fazie max. 35 godzin ze studentem z II Fazy lub terapeutą innego nurtu)

 

3. Praktyka własna i staże:

- Praca z klientami pod superwizją – przeprowadzenie minimum 200 sesji terapeutycznych pod superwizją,  w tym prace z parami (ilość do uzgodnienia z Komitetem Studiów)

- Odbycie praktyk w dowolnej placówce pomocowej, uzgodnionej z Komitetem Studiów – 120 godz. 

- Facylitacja procesów grupowych – 10 godz.

 

4. Superwizja:

- Superwizja grupowa 75 godz.

- Superwizja indywidualna – omawianie przypadków – 36 godz.

- Superwizja praktyk – 2 godz.

- Prace „na żywo” – 6 godz.

 

5. Prace pisemne i multimedialne

- 2 studia przypadku (klient/ka indywidualny/a i para)

- 2 analizy video (klient/ka indywidualny/a i para)

- 1 raport z praktyk 

 

  1. Rekomendacja Komitetu Studiów

 

 Przy rekomendacji Komitet Studiów bierze pod uwagę umiejętności studenta/tki, gotowość do samodzielnej pracy, samoświadomość, w tym sposób radzenia sobie z konfliktami i trudnymi sytuacjami relacyjnymi. Komitet Studiów i/lub superwizor może zalecić dodatkowe prace na żywo, nagrania video lub elementy pracy własnej przed dopuszczeniem studenta/tki do egzaminów bramkowych.

 

 

Zakończenie II Fazy - Egzaminy bramkowe

 

Zakończenie II Fazy obejmuje:

- wypełnienie wymagań formalnych

- pozytywną rekomendację Komitetu Studiów, dopuszczającą do egzaminu bramkowego

- egzaminy bramkowe, w trakcie których student/ka prowadzi dwie prace: 

            1. pracę z klientem nad snem lub symptomem

            2. facylitację własnego konfliktu

Egzaminy bramkowe organizowane są przez Fundację SPP.

Klientem podczas egzaminów bramkowych nie może być:

  1. student II fazy szkolenia w zakresie psychologii procesu
  2. osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie psychologii procesu, ani psychoterapeuta posiadający dyplom/certyfikat w zakresie psychologii procesu

Wyjątkiem jest praca nad własnym konfliktem - tu można pracować z osobą z II Fazy lub osobą, która skończyła szkołę pod warunkiem, że nie zdaje w danej sesji egzaminów. Nie może to być osoba z certyfikatem.

Pozytywne zaliczenie egzaminów bramkowych kończy naukę w Fundacji SPP, od tego momentu student/tka nie wnosi opłaty administracyjnej.

 

Uprawnienia po ukończeniu II Fazy 

Student/ka otrzymuje świadectwo ukończeniu całościowego 5-letniego szkolenia w psychoterapii prowadzonego przez Fundację SPP, uprawniającego do przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych organizowanych przez PTPP. 

Student/ka otrzymuje uprawnienia do prowadzenia własnej praktyki psychoterapeutycznej pod superwizją.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Dodatkowe wymagania

Komitet Studiów w porozumieniu z Radą Studium może zawiesić studenta/tkę lub nałożyć dodatkowe wymagania w dowolnym momencie studiów z powodu niewystarczających kompetencji lub metaumiejętności do pracy w zawodzie psychoterapeuty. Superwizor/ka może zgłosić Komitetowi Studiów uwagi lub sugestie co do dodatkowych wymagań wobec studenta/tki.

Student/ka I fazy, na wniosek Komitetu Studiów, może być zawieszony/a w prawach studenta, gdy jego/jej miejsce w rozwoju osobistym wymaga przepracowania poważnych kwestii wpływających na relacje z ludźmi i może wpływać zakłócająco na pracę z innymi w tym również współ-studentami w ramach szkolenia.

Student/ka II Fazy, w sytuacjach, w których braki dotyczące jej/ jego umiejętności lub problemy związane z osobistym rozwojem mogłyby zagrażać potencjalnym klientom lub uczestnikom warsztatów, może być zawieszony/a w prawach związanych z prowadzeniem terapii i zajęć pod superwizją do czasu przepracowania problemów; lub w skrajnych przypadkach może zostać usunięty/a z Programu. Decyzję o wstrzymaniu lub odebraniu rekomendacji terapeutycznych podejmuje Rada Studium.

 

Prawa i obowiązki studenta

Prawa studenta/ studentki:

 

a. Otrzymywanie bezpłatnej informacji o organizowanych warsztatach i egzaminach 

b. Otrzymanie indeksu studenta

c. Pierwszeństwa udziału lub zniżki na otwarte warsztaty fakultatywne. 

d. Zgłaszania prowadzonych przez siebie zajęć i ogłaszania ich na liście dyskusyjnej PTPP.

e.  Kierowania wniosków, skarg i zażaleń do Komisji Etycznej PTPP.

 

Obowiązki studenta/ studentki:

1.     Terminowe uiszczania opłat

2.     Składanie do  Administracji i do Komitetowi Studiów pisemnych raportów z każdego roku studiów

3.     Posiadanie konta e-mailowego oraz informowania administracji o zmianie adresu e-mail, adresu pocztowego i numeru telefonu kontaktowego.

 

 

Opłaty

- Student/ka jest zobowiązany do wnoszenia opłaty administracyjnej, przeznaczonej na pokrycie kosztów organizacyjnych. Wysokość opłaty jest ustalana każdego roku przez Radę Studium.

- Osoba, która zalega z opłatami studenckimi przez 3 miesiące dostaje monit z Administracji studiów. Jeżeli w ciągu 1 miesiąca nie wyjaśni sytuacji opłat lub nie uiści zaległości, zostaje skreślona z listy studentów.

- Szkolenia, terapia i superwizja opłacane są niezależnie.

 

Zawieszenie, wznowienie, ponowne przyjęcie na studia

Student może zawiesić studia I fazy na dowolny okres nie dłuższy niż 2 lata za zgodą swojego Komitetu Studiów.

W czasie zawieszenia student:

- nie płaci opłat studenckich;

- nie może korzystać z praw studenta, w tym z posiadanych uprawnień;

- okres przerwy w studiach nie jest wliczany do czasu studiów 

- zajęcia, terapia, superwizje, w których student/ka uczestniczyłaby w okresie zawieszenia nie wliczają się do godzin studiowania

Nie można zawieszać studiów wstecz.

Po zakończeniu okresu zawieszenia student/ka przesyła pisemną informację do Administracji i do Komitetu Studiów o swojej decyzji powrotu do studiowania i automatycznie są jej przywracane wszystkie prawa i obowiązki studenta. Student/ka może samodzielnie podjąć decyzję o wcześniejszym niż zaplanowany powrocie do studiowania; jeśli natomiast chce przedłużyć okres zawieszenia, musi uzyskać ponownie zgodę Komitetu Studiów.

Przed zawieszeniem muszą zostać spełnione wymagania formalne dotyczące poprzedniego okresu studiowania.

 

Skreślenie z listy studentów

Student/ka może zostać skreślony/a z listy studentów w następujących sytuacjach:

1. Nie złożenie wymaganych dokumentów w celu rozliczenia roku w przewidywanym terminie

2. Zaleganie z opłatą administracyjną przez okres dłuższy niż 3 miesiące 

3. Nie wypełnianie minimum programowego (nie uczestniczy w zajęciach obowiązkowych na poziomie minimum programowego, nie odbywa obowiązkowych sesji z Komitetem Studiów i superwizji w przypadku II Fazy, nie składa raportów) Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Studium.

Student/ka może powrócić na studia po uzyskaniu zgody Rady Studium i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 3 opłat administracyjnych. Rada Studium może zaliczyć studentowi nie więcej niż 75% terapii indywidualnej i zajęć z poprzedniego okresu studiów. 

 

 Uzupełnienie Regulaminu Programu Szkoleniowego Fundacji Studium Psychologii Procesu stanowią Zasady Studiowania.

 

Fundacja Studium Psychologii Procesu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w szczególności dostosowania wymogów do standardów wytyczanych przez Polską Radę Psychoterapii i International Association for Process Oriented Psychology.

 

SZKOLENIE

 

 

SZKOLENIE 

OBOWIĄZKOWE

W Psychologii Procesu

SZKOLENIE 

FAKULTATYWNE

w Psychologii Procesu

WARSZTATY ROZWOJOWE

WORLD

WORK

PROCESY GRUPOWE

SZKOLENIE OGÓLNE

PSYCHOTERAPEUTYCZNE

KURS

WPROWADZAJĄCY

120 godz./126 godz.

 

 

 

 

 

Zapisy do Studium

FAZA I

     120 godz.

                      30 godz.

-

  6 godz.

          90 godz.

FAZA II

     150 godz.

   65 godz.

   

23 godz

 14 godz.

-

Razem

  390 godz.

                  95 godz.

23 godz.

 20 godz.

         90 godz.

                                              528 godz.

         90 godz.

 

 

PRACA NAD SOBĄ

 

        TERAPIA 

ze stud. II Fazy/ inna szk.

      TERAPIA

z dyplomow.

Terap.

        SESJE

z Komit. Studiów

   SPOTKANIA

w peer grupach

  NOTATNIK

pracy własnej

 FAZA I

              35 godz.

         35 godz.

 2x2godz. rocznie

 1 x 2 miesiące

  Na bieżąco

 FAZA II

                -

         50 godz.

 2x2godz. rocznie

 1 x 2 miesiące

  Na bieżąco

     Razem

             35 godz.

         85 godz.

  Min 20 godz.

 

 

                          120 godz.

 

 

 

 

SUPERWIZJE

 

     Superwizja

     grupowa 

                 Superwizja indywidualna

 

        

    Superwizja

   przypadków

      Prace 

   „na żywo”

  Superwizja                praktyk

   FAZA I

             15 godz.

          

     2 godz.

      1 godz.

   FAZA II 

             135 godz.

         46 godz.

     10 godz.

      5 godz.

  Razem

            150 godz. 

                           65 godz.

 

 

PRAKTYKA / STAŻE

 

         STAŻE

  PRACA Z KLIENTEM

  PROWADZENIE

  WARSZTATÓW

 PROWADZENIE    PROC.  GRUPOWYCH

FAZA I

           60 godz.

                   -

             -

              -

  FAZA II 

        60/90 godz.

          120 godz.

     120/90 godz.

       250 godz.

           28 godz.

            12 godz.

  Razem

          360 godz.

           250 godz.

                             40 godz.

 

Suplement:

 

WYMAGANIA DO UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO PTPP I MIĘDZYNARODOWEGO DYPLOMU PTPP (obowiązuje od 1 października 2017)

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu określa  listę  wymagań niezbędnych do uzyskania certyfikatu PTPP. Wymagania te mogą ulegać zmianom w zależności od sytuacji prawnej i zobowiązań PTPP wobec innych organizacji psychoterapeutycznych, w szczególności Polskiej Rady Psychoterapii i IAPOP. Aktualny stan wymagań jest publikowany na stronie psychologia-procesu.org.pl