Wskazówki do egzaminów

WSKAZÓWKI DO EGZAMINÓW 1 FAZY

 

PODSTAWY FILOZOFICZNE, NAUKOWE I TEORIA PRACY Z PROCESEM 

(W SKRÓCIE: FILOZOFIA I TEORIA POP)

 

Koncepcje filozoficzne

Idee procesu w taoizmie: podstawy myślenia taoistycznego (Tao Te King), pojęcia wu-wei, jin-jang, zmiana cykliczna

Idee procesu w alchemii: fazy procesu alchemicznego, Merkuriusz, kamień filozoficzny

Orientacja na zmiany w filozofii europejskiej 

 

Mitologie

Idee procesu w mitologii: różne motywy mitologiczne, myślenie w kategoriach przepływu i procesu w mitach, związki miedzy mitem a śniącym ciałem

 

Teorie i metateorie, nowy paradygmat 

Paradygmaty i zmiany paradygmatów

Ewolucyjne i rewolucyjne teorie rozwoju nauki

Podejścia przyczynowe i finalistyczne lub teleologiczne w nauce i w psychoterapii 

Obserwacja empiryczna: zależność od uznawanego paradygmatu i teorii, wpływ obserwatora na obserwowane zjawisko

Nowa fizyka, kwantowa wizja świata a psychologia procesu; kwantowa wizja rzeczywistości: prawdopodobieństwo; cząstki i fale; zasada nieoznaczoności – rola obserwatora

Koncepcje związane z „nowym paradygmatem”: Bohm - Ukryty porządek, Fala pilotująca, Sheldrake- Pola morfogenetyczne, Capra – fizyka a filozofia wschodu, 

 

Proces

Orientacja na proces a orientacja na stan

Definicja procesu

Przepływ świadomości

Świadomość sygnałów i komunikacji a świadomość wzorców organizujących doświadczenie

Orientacja na stan i orientacja na proces:

- w różnych koncepcjach psychologicznych

- w fizyce klasycznej i współczesnej

- w różnych systemach medycznych

Zależność nastawień i technik stosowanych w terapii od orientacji na stan lub proces

Metaumiejętności

 

Struktura procesu  w koncepcji pracy z procesem (w odniesieniu do jednostki, relacji, grupy) 

Procesy pierwotne i wtórne

Kanały proste i złożone

Kanały zajęte i niezajęte

Progi, figury progowe, znaczenie progów 

Systemy przekonań a progi

Poziomy percepcji/rzeczywistości: Esencja, Kraina Snów, Uzgodniona Rzeczywistość

Ziemia jako element procesu indywidualnego, praca w oparciu o Ziemię, wektory

Śniące ciało – umysł kwantowy – umysł procesowy

 

Dynamika procesu

Przepływ informacji w postaci sygnałów

Podwójne sygnały jako wyraz prób komunikacji ze strony różnych postaci ze snu 

Fazy w pracy z procesem

Metakomunikacja

Zasada zachowania informacji

Praca na różnych poziomach rzeczywistości

 

 

TEORIE I ZJAWISKA W PSYCHOTERAPII (W SKRÓCIE: TEORIE PSYCHOTERAPII)

 

Koncepcje psychologiczne i psychoterapeutyczne

Główne nurty myśli psychologicznej – podstawowe założenia (psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna, psychologia poznawcza, psychologia transpersonalna)

Kierunki psychoterapeutyczne (psychoanaliza, Jung, Rogers, Gestalt, psychologia egzystencjalna, psychologia behawioralno-poznawcza, szkoły systemowe): założenia dotyczące natury ludzkiej, podstawowe cele i wartości, główne metody pracy. Porównanie z psychologią procesu.

Podstawy psychologii C.G.Junga: pojęcie kompleksu, finalizm, energia psychiczna, nieświadomość indywidualna i zbiorowa, proces indywiduacji, archetypy, alchemia, kompensacja

Specyfika założeń i technik pracy z procesem w kontekście innych szkół psychoterapii. Podobieństwa i różnice.

 

Zjawiska i czynniki w psychoterapii

Kontrakt terapeutyczny

Fazy w pracy z procesem i fazy w terapii długoterminowej

Relacja terapeutyczna w psychologii procesu i innych koncepcjach terapeutycznych

Próg i opór

Przeniesienie, przeciwprzeniesienie, zaśnienie

Znaczenie feedbacku w pracy terapeutycznej

Metaumiejętności

Mechanizmy obronne: wyparcie, projekcja, identyfikacja projekcyjna

 

 

KANAŁ WIZUALNY

 

Zorientowana na proces praca ze snami

Sny a proces śnienia

Struktura procesów we śnie (procesy pierwotne, wtórne, progi)

Różne metody docierania do procesu śnienia kryjącego się za snem

Praca z materiałem wizualnym w psychologii procesu

Metody amplifikacji materiału wizualnego

Marzenia na jawie, przejrzyste śnienie, wizje, halucynacje wzrokowe

Techniki pracy (wyobrażenia, fantazja, bajki, rysunek i inne działania plastyczne, komiks, szkic energetyczny)

Krytyk wewnętrzny w kanale wizualnym

 

Wykorzystanie baśni i mitów w pracy terapeutycznej

- europejskie i poza-europejskie baśnie i mity 

- rozumienie mitów i baśni w ich kulturowym kontekście

- wybrane koncepcje psychologiczne dotyczące baśni i mitów 

 

Praca ze snami w wybranych ujęciach psychologicznych

Freud: założenia, cele, metody pracy ze snami

Jung: rozumienie i interpretacja snów na gruncie psychologii analitycznej: kompensacyjna funkcja snów, interpretacja na poziomie indywidualnym, nieświadomość zbiorowa i archetypy w snach, sny z dzieciństwa,  mit życiowy; metody 

Perls: praca ze snami w terapii Gestalt

Moreno: psychodrama i praca ze snami

 

Inne metody pracy z materiałem wizualnym

Terapia przez sztukę – podstawowe założenia

Interpretacja rysunków – podstawowe założenia

 

Praca ze snami w innych kulturach 

Znaczenie snów w wybranych rdzennych kulturach – przykłady

Sny i szamanizm,  wizje, "vision quests" (wyprawy w poszukiwaniu wizji)

 

 

KANAŁ SŁUCHOWY

 

Podstawowe informacje z zakresu komunikacji interpersonalnej

Techniki aktywnego słuchania

Komunikaty „Ja”

 

Transformacje językowe w NLP

Struktura powierzchniowa i struktura głęboka

Podstawowe transformacje: pominięcia, generalizacje, zniekształcenia

 

Praca w kanale słuchowym w psychologii procesu

Struktura zdania a struktura procesu

Praca z sygnałami dźwiękowymi (muzyka, para-język)

Interwencje w kanale słuchowym

Krytyk wewnętrzny w kanale słuchowym

 

Symptomy w kanale słuchowym w różnych podejściach i pracy z procesem

Omamy słuchowe – psychopatologia i praca z procesem

Niedosłyszenie, głuchota – różne podejścia

Jąkanie – psychologia procesu i inne metody pracy

 

 

KANAŁ PROPRIOCEPCJI i RUCHU

 

Praca z doświadczeniami proprioceptywnymi w psychologii procesu

Pojęcie „śniącego ciała” 

Doświadczenia proprioceptywne – zauważanie i amplifikacja

Założenia dotyczące pracy z symptomami i innymi doświadczeniami z ciała w psychologii procesu

Metody pracy z symptomami ( praca z doświadczeniem symptomu;  twórca/ofiara symptomu; docieranie do energii twórcy symptomu; różne sposoby facylitacji konfliktu między twórcą a ofiarą symptomu, w tym praca wektorowa i praca na poziomie esencji)

Praca z symptomami chronicznymi

Praca z ciężarem i innymi odrzucanymi aspektami ciała

Podstawy pracy z osobami w śpiączce

 

Koncepcje pracy z ciałem w psychologii – podstawowe założenia

-  Reich, Lowen

- metoda Feldenkreisa, 

- technika Aleksandra

- Rolfing

 

Różne systemy medyczne – porównanie podstawowych założeń i metod

- Porównanie założeń i celów klasycznej zachodniej medycyny i pracy z procesem 
- Medycyna zachodnia homeopatia, medycyna chińska, tybetańska, Ajurweda, szamanizm

Przykładowe koncepcje masażu

 

Ruch jako kanał przepływu doświadczenia

Ruch pierwotny i wtórny

Amplifikacje w kanale ruchu

Progi w kanale ruchu

Praca z tendencjami do ruchu

Praca wektorowa

 

Wybrane koncepcje pracy z ruchem 

Koncepcja “ruchu autentycznego” Mary Whitehouse

Terapia tańcem i ruchem Joan Chodorow

Jak obserwować ruch (np. system Labana)

Inne koncepcje wykorzystujące ruch / taniec w psychoterapii

 

Taniec

Funkcje tańca w różnych kulturach, miejscach, czasach

Taniec transowy, rytuały

Taniec w kulturze zachodu; taniec klasyczny a taniec nowoczesny

 

Wschodnie praktyki związane z ruchem

Ciało i psychika we wschodnich sztukach walki; filozofia sztuk walki, przykłady 

Medytacja w ruchu

Podstawowe informacje dotyczące Jogi

 

 

KANAŁ RELACJI

 

Podstawowe pojęcia i metody w zorientowanej na proces pracy z relacjami

 

Poziomy pracy z relacjami: intrapsychiczny, interpersonalny, polowy

            Relacja jako kanał w doświadczeniu indywidualnym (we własnej relacji, jako proces       długoterminowy/ mityczny vs. krótkoterminowy/ nowy lub momentalny aspekt relacji)

            Komunikacja w relacji (sygnały, podwójne sygnały, progi, podwójne progi)

            Mit relacyjny, pole relacji, nielokalne zjawiska w relacji

 

Praca z konfliktem w psychologii procesu (etapy rozwiązywania konfliktu, dopełnianie stanowisk, przyjmowanie oskarżeń, obrona przed oskarżeniami)

 

Jasne / mroczne sny 

 

Rangi, różnica rang 

 

Seksualność i problemy seksualne; problematyka płci, gender, orientacji seksualnej w    psychologii procesu

 

Krytyk wewnętrzny w kanale relacji

 

Przemoc, nadużycia, współuzależnienie

procedura pracy z nadużyciami

współuzależnienie -  w pracy z procesem i innych koncepcjach

 

Inne koncepcje i formy terapii par i rodzin

Terapia systemowa, komunikacyjna, strukturalna

Wybrane psychologiczne koncepcje miłości (np. Fromm, May, Wellwood, Wojciszke)

 

Zjawiska relacyjne w sytuacji terapeutycznej

przeniesienie, przeciwprzeniesienie, zaśnienie

specyfika relacji terapeutycznej -podstawowe cechy, zasady, zagadnienia etyczne

 

Przemoc, nadużycia , współuzależnienia

rangi, różnica rang 

procedura pracy z nadużyciami

współuzależnienie -  w pracy z procesem i innych koncepcjach

 

 

ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI 

 

Odmienne stany i praca z procesem

pojęcia:  stany odmienne, stany ekstremalne, transy, metakomuniacja, Uzgodniona Rzeczywistość vs. doświadczenia nieuzgodnione, „Cienie Miasta”

metody pracy z odmiennymi stanami świadomości

cele i metody pracy ze stanami ekstremalnymi

zauważanie i procesowanie transów i stanów zamrożenia

praca ze śpiączką

 

Uzależnienia w psychologii procesu i innych podejściach

            koncepcje powstawania i leczenia uzależnień

podstawy ruchu AA

uzależnienia i tendencje do uzależnień w pracy z procesem

praca nad dopełnianiem stanu, osobowością substancji / wzorca; mierzenie się z doświadczeniem kryjącym się za uzależnieniem

uzależnienia i mit życiowy 

zaburzenia jedzenia w pracy z procesem i innych ujęciach 

 

Podstawy psychopatologii

- Struktura podręcznika DSM IV i podstawowe pojęcia używane w psychopatologii (osie, symptomy, syndromy, choroba)

- Kryteria definicyjne wybranych zaburzeń (depresja, zaburzenie dwubiegunowe, schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne; zaburzenia osobowości)

- Typy uzależnień, uzależnienia a nadużywanie substancji

 

Różne sposoby rozumienia zaburzeń psychicznych
 

podstawowe idee psychologii transpersonalnej w porównaniu z innymi szkołami terapii; przykładowe idee, koncepcje (np. Grof, Wilber, Tart)

koncepcje R. Lainga

zaburzenia psychiczne w ujęciu szkoły komunikacyjnej i terapii systemowej

psychoanalityczne ujęcie zaburzeń psychicznych

Szamanizm

odmienne stany w szamanizmie

różnice między podróżą szamańską a chorobą psychiczną

 

Śmierć i umieranie

psychologiczne podejścia do problematyki umierania i żałoby

 

 

KANAŁ ŚWIATA 

 

Świat jako kanał w doświadczeniu jednostki

praca z sygnałami pochodzącymi z kanału świata

synchroniczności

 

Praca z grupą

cele i formy pracy z grupą (proces grupowy, open forum, praca z organizacją)

role a jednostki 

pierwotny i wtórny proces grupy

"proces grupowy" w ujęciu psychologii procesu (etapy, polaryzacje, role duchy, gorące miejsca)

 

Praca ze światem (Worldwork)

idea Głębokiej Demokracji i jej wykorzystanie w praktyce 

rangi i przywileje 

psychologia mniejszości i większości 

praca z konfliktem grupie

 

 

PRACA WEWNĘTRZNA – EGZAMIN PRAKTYCZNY

 

Założenia i metody zorientowanej na proces pracy nad sobą 

(znajomość teorii i umiejętność praktycznego zastosowania) 

 

Oceniane są następujące umiejętności:

 

Metakomunikowanie o aktualnym doświadczeniu i zanurzanie się w doświadczenie

Zdolność do zauważania i podążania za zmianą kanałów

Zdolność do zdawania sobie sprawy ze znaczenia zdarzeń pojawiających się w trakcie pracy i do włączenia ich do przebiegu pracy

Wykorzystanie różnych technik pracy (praca sygnałowa, wektory, Umysł procesowy i praca z najgłębszym Ja, miejsce na ziemi)

Metody pracy z krytykiem wewnętrznym

(Nie koniecznie – przejście progu, ale dotarcie do niego i praca wokół)

 

W omówieniu:

Rozpoznawanie procesów pierwotnego i wtórnego

Rozpoznawanie progów

Umiejętność refleksji wokół pracy

 

Ewentualnie można dopytać o inne koncepcje pracy nad sobą, np.

Wybrane formy medytacji

„Mindfulness” - medytacja dla świata zachodniego

Aktywna wyobraźnia

Joga

 

PRACA Z KLIENTEM (EGZAMIN PRAKTYCZNY)

 

Student/ka zaprasza osobę na egzamin, klient/ka może być również studentem (1 Fazy). 

Ocenie podlegają następujące umiejętności:

Nawiązanie kontaktu, zadbanie o klienta

Dostosowanie metody pracy do potrzeb i stylu klienta/tki

Wykorzystanie interwencji pomagających w odkrywaniu i rozwijaniu aktualnego procesu klienta/tki

Rozpoznawanie i adekwatne reagowanie na feedback klienta/tki

 

Nie oczekujemy pełnego rozwinięcia procesu w ramach tej sesji; ważne aby student/ka:

- był/a uważna na feedback 

- umiał/a wyjaśnić po zakończonej pracy czym się kierował/a i jak rozumiał/a strukturę procesu 

Kalendarium Wydarzeń